26 maja 2024 - Uroczysty tre... Zapisz się na Uroczysty Tren... Legia Soccer Schools: dziesi...

AKTUALNOŚCI

2018-06-28 12:25

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych

1.    Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Legia Soccer Schools (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa), dalej „LSS”.
W zakresie w jakim LSS przekaże Twoje dane Legii Warszawa S.A. – administratorem Twoich danych będzie Legia Warszawa S.A. (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa), dalej „Legia”.
Zarówno z LSS jak i z Legią możesz skontaktować się w sprawach Twoich danych osobowych pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl
2.    W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą wykorzystywane przez LSS w celu utrzymania Twojego konta w internetowym serwisie LSS, umożliwienia Ci zgłaszania uczestników zajęć lub obozów prowadzonych przez LSS, składania zamówień, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących Twoich zamówień, obsługi Twoich zgłoszeń, oceny satysfakcji z naszych produktów i usług a także w celu informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów LSS, Sponsorów i Partnerów Legii Warszawa S.A. oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A. tj. Fundacji Legii i Sekcji Legii Warszawa. Twoje dane, w tym informacje o Twoich zamówieniach i zgłoszonych przez Ciebie uczestnikach zajęć i obozów, zostaną wykorzystane do tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla Ciebie a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców.
Twoje dane będą wykorzystywane przez Legię w celu prowadzenia analiz (m.in. statystycznych i dotyczących cech odbiorców usług i produktów LSS) prowadzonych w celu przygotowania oferty Legii Warszawa S.A. dla odbiorców usług i produktów LSS a także prowadzenia standardowych działań marketingowych usług i produktów Legii Warszawa S.A.
3.    Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych oraz na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane ?
LSS przetwarza Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do:
1)    wykonania umowy, której jesteś stroną – dotyczy to utrzymania Twojego konta w serwisie internetowym LSS jak i obsługi każdego ze złożonych przez Ciebie zamówień w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru;
2)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LSS – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
3)    celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LSS lub inne podmioty – dotyczy to następujących przypadków:
a.    marketingu bezpośredniego obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji i ofert dotyczycących produktów i usług LSS, Legii Warszawa S.A. Sponsorów i Partnerów Legii Warszawa S.A. oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A. tj. Sekcji Legii Warszawa oraz Fundacji Legii w tym informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie na podstawie analizy Twojej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia Twoich urodzin, ofert skierowanych wyłącznie do Ciebie w związku z Twoimi określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową; ofert związanych z informacjami o zgłoszonych przez Ciebie uczestnikach zajęć lub obozów LSS itp.);
b.    badaniu satysfakcji ze świadczonych przez LSS usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
c.    analiz aktywności klientów LSS na internetowym serwisie LSS w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców;
d.    ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
e.    przekazywania Twoich danych Legii – fundatora LSS, którego działalność  i właściciela marki, którą działa LSS.
Legia przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz (m.in. statystycznych i dotyczących cech odbiorców usług i produktów LSS) prowadzonych w celu przygotowania oferty Legii Warszawa S.A. dla odbiorców usług i produktów LSS a także prowadzenia standardowych działań marketingowych usług i produktów Legii Warszawa S.A.
4.    Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane (w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, wiek, płeć, dane zgłoszonych uczestników, dane innych osób zgłoszonych w ramach kontaktów z LSS, informacje o usługach LSS, z których korzystasz, informacje o produktach, które zakupiłeś w LSS, informacje o udzielonych zgodach, informacje o Twojej aktywności w serwisie LSS) mogą zostać udostępnione Legii, która stanie się w ten sposób ich administratorem i będzie prowadziła działania do własnych celów. Legia może przekazać Twoje dane dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii w zakresie działalności marketingowej lub analitycznej.
Twoje dane mogą zostać ponadto udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz LSS w zakresie utrzymania i obsługi serwisu internetowego LSS, systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach utrzymania konta lub dokonywania zakupów w serwisie internetowym LSS, podmiotom procesującym płatności online, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek jak również agencjom realizującym na zlecenie LSS usługi marketingowe. Twoje dane będą też udostępniane prowadzącym zajęcia lub obozy organizowane przez LSS.
5.    Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani przez LSS, ani przez Legię.
6.    Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy (zarówno Legia jak i LSS) przetwarzać Twoje dane tak długo jak długo istnieje między Tobą a LSS relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w serwisie internetowym LSS czy przez okres niezbędny do realizacji Twojego zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku. LSS będzie przechowywać Twoje dane również po okresie w jakim niezbędne było przetwarzanie danych – tj. do momentu upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń, roszczeń LSS lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną.
7.    Jakie przysługują Ci prawa?
W związku z tym, że LSS i Legia przetwarzają Twoje dane osobowe, przysługuje Ci, zarówno wobec LSS jak i Legii, wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: daneosobowe@legia.pl
Jeżeli zwrócisz się do LSS lub Legii z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, LSS lub Legia może zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. LSS lub Legia będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli LSS lub Legia wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, LSS Lub Legia może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy LSS lub Legia przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez LSS lub Legię, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców Twoich danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez LSS lub Legię Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.
Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne LSS ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LSS lub Legii są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś LSS lub które uzyskała Legia oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony LSS lub Legii, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez LSS lub Legię bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes LSS lub Legii.
W szczególności masz prawo do sprzeciwu wobec przekazywania i korzystania z Twoich danych przez Legię.
Na skutek sprzeciwu LSS lub Legia zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a LSS lub Legia zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.
8.    Informacja o prawie do cofnięcia zgody
W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9.    Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
Wszystkie dane podajesz dobrowolnie ale niektóre dane są niezbędne do utrzymywania Twojego konta w serwisie internetowym LSS (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na Twoją identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP) a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
10.    Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu
LSS i Legia, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania tj. analizuje informacje o Tobie oraz zgłoszonych przez Ciebie uczestnikach zajęć lub obozów LSS i ocenia Twoje preferencje zakupowe tak, aby przedstawić Ci ofertę uwzględniającą Twoje wybrane cechy lub odpowiadającą – w ocenie LSS lub Legii – Twoim potrzebom i wymaganiom.


 

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SOCCER SCHOOLS
Zasięg Legia Soccer Schools

Liczba zawodników: 4 310

Liczba lokalizacji: 102

Liczba drużyn: 322

Legia Soccer Schools na YouTube